data keluaran hk

YRU Sustainable Development Goals - มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ข่าวกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐานรายงานผลการเข้าร่วมจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ปีงบประมาณ 2567)

ประกาศ/คำสั่ง

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน